Privaatsuspoliitika - Isikuandmete puutumatuse eeskiri

Sissejuhatus


Haldame isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega („GDPR“). See eeskiri kehtib teabele, mille on kogunud PiipRent OÜ ja PiipRent Estonia OÜ, edaspidi koos PIIPRENT (PR).


Selles eeskirjas määratletakse, kuidas PR kaitseb teie isikuandmete puutumatust, nimetatakse teie õigused seoses teie PR-is töödeldud isikuandmetega ning sätestatakse, kuidas PR teie isikuandmeid kogub, säilitab, kasutab ja avaldab. Eeskirja võidakse aeg-ajalt uuendada.

Teil ei ole kohustust PR-ile oma isikuandmeid anda. Kui te aga teatud andmeid PR-iga ei jaga või esitate ebatäpset või ebavajalikku infot, ei pruugi PR-il olla võimalik teile teenuseid osutada.


Meie kogutava ja säilitatava teabe tüübid:


Isikuandmed, mida me kogume ja säilitame, on teave, mis on mõistlikult vajalik meie kui personaliteenuste ettevõtte ülesannete vajalikul määral täitmiseks. Täpne teave erineb olenevalt teie rollist:


tööotsija

klient

soovitaja

töötaja

töökohavahetusteenuste saaja


Isikuandmed on kõik teid puudutavad andmed ja arvamused. Isikuandmete alla kuuluvad ka eriliiki isikuandmed (teave teie tervise, haigusloo, konkreetsete terviseprobleemide, karistusregistri andmete, kutseorganisatsioonide liikmelisuse jms kohta). Isikuandmed, mida tavapäraselt kogume ja säilitame, hõlmavad järgmist:


CV-d ja motivatsioonikirjad

isikusamasuse tõend

detailsed isikuandmed

kvalifikatsioonid ja kutseorganisatsioonid

soovitused – tagasiside töötulemustele

hinnang oskustele

tervishoiu- ja karistusregistri andmed

autojuhiluba, kahveltõstuki juhiluba ja muude sõidukite juhiload

tõend õiguse kohta Austraalias töötada, sh elukoha- või viisaandmed

palgateave, sh pangaandmed, pensionifond, maksutoimiku number ja sünnikuupäev

kliendi ettevõtte teave


Mõnedes seadustes, nt maksundust, sisserännet, tööhõiveagentuure, riiklikku julgeolekut, ameti- või kutsealast registreerumist ja teatud klasside (nt laste või vanainimeste) kaitset reguleerivates seadustes võidakse meilt nõuda teatud tüüpi andmete (nt karistusregistri andmete ja tööõigust tõendavate andmete) kogumist, kui see on vajalik positsiooni(de)l, millele kandideerisite.


Teie isikuandmete kogumise, säilitamise, kasutamise ja avaldamise eesmärk:


Teavet, mida teie kohta kogume, säilitame, kasutame ja avaldame, kasutatakse üldiselt teile ja/või meie klientidele teenuste osutamiseks, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:


tööpraktikaga seotud abi

kliendi- ja ärisuhete haldus

klientide abistamine värbamisel

statistika koostamine ja seadustes sätestatud vastavusnõuete järgmine

karjäärinõustamise ja haldusega seotud abi

abi teile maksete tegemisel

ligipääs valitsuse palgatoetustele ja tööandja boonustele

teie teavitamine töövõimalustest või muudest pakkumistest, nt koolitus- või teabepäevadest

kaebuste, töökohal aset leidnud juhtumite, tööalaste vigastuste ja teiega seotud uurimistega tegelemine

vajaduse korral karistusregistri kirjete kontroll

teile suunatud otseturundus

seaduste, reeglite, määruste, seaduste ja kokkulepetega võetud kohustuste ning seadusandja otsuste või juhiste täitmine, koostöö kõigi valitsusasutustega.


Otseturundus:


PR võib kasutada teie isikuandmeid, et teavitada teid toodetest või teenustest, mis võivad teid huvitada. Kui te ei soovi selliseid teavitusi saada, võite PR-iga allpool toodud kontaktandmetel ühendust võtta või kasutada igale turunduskirjale lisatud teavitustest loobumise vahendeid.

Teie isikuandmete kogumine ja säilitamine:

Teie isikuandmeid kogutakse otseselt järgmistel juhtudel:

te esitate meile oma CV või muu teabe seoses tööle kandideerimisega

me teeme teie kohta soovitustega seotud kontrolli ja taustakontrolli

me saame teie meditsiiniliste testide või karistusregistri kirjete kontrolli tulemused (mida tehakse vaid teie nõusolekul)

me saame pädevustesti tulemused, milles olete osalenud

me kontrollime teie viisat ja tööluba, et hinnata teie sobivust teie geograafilises asukohas töötamiseks

me saame teilt või teie kohta tööalast tagasisidet

me saame teie tööandjalt infot karjäärialase hindamise kohta, mida pakutakse meie töökohavahetusteenuste saajatele

me kogume teie kohta infot avalikest allikatest, sh ajalehtedest, ajakirjadest, registritest, internetist ja sotsiaalmeediast

Isikuandmeid hoitakse meie teaberegistri süsteemis, kuni seda ei vajata enam eesmärkidel, milleks seda võib kasutada või avaldada. Pärast selle perioodi möödumist tehakse teave anonüümseks või hävitatakse, kui see on seadusega lubatud.

Üritame oma võimaluste piires vältida teie isikuandmete väärkasutust, kaotust, muutmist ja avaldamist, nendesse sekkumist ning volitamata ligipääsu neile. Kõiki teilt või teie kohta kogutud isikuandmeid, sh eriliiki isikuandmeid, käsitleb PR konfidentsiaalsena. Volitamata isikutele ligipääsu ei võimaldata. Sellist teavet sisaldavad füüsilise dokumente hoitakse meie territooriumil sellises ruumis, millele on välistatud volitamata isikute juurdepääs.


Piiriülene avaldamine:


Isikuandmeid ei edastata välismaistele saajatele. Kui te soovite aga, et PR võtaks ühendust välismaise soovitaja, varasema tööandja või muu isiku või ettevõttega, mis tegutseb välismaal, võidakse teie isikuandmed edastada või neid arutada.

Meil pole võimalik tagada, et teie isikuandmete välismaine saaja kaitseb andmeid vajalikul määral, kuna teistes õigusruumides võib puutumatusreeglite rakendamine olla kulukas, keeruline või ebapraktiline.


Ligipääs ja parandamine:


Kui soovite ligipääsu oma isikuandmetele, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga. Teil peab olema võimalik tõestada isikusamasust. Esineb erandeid, mille korral me ligipääsu ei luba, näiteks juhul, kui ligipääsu andmine: rikuks teiste isikute eraelu puutumatust; oleks ebaseaduslik või ohustaks oluliselt kellegi elu, tervist või julgeolekut; oleks pahatahtlik või sobimatu; eksiks muude GDPR-is nimetatud põhimõtete vastu.

Kui leiate, et isikuandmed, mida oleme teie kohta kogunud, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebavajalikud või ekslikud, võite paluda meil neid parandada. Teeme olukorrast olenevalt mõistlikkuse piires kõik, et tagada teabe parandamine viisil, et teave oleks selle säilitamise eesmärki silmas pidades täpne, ajakohane, täielik, oluline ja korrektne.

Kui oleme avaldanud teie kohta teavet, mis on ebatäpne, aegunud, puudulik, ebavajalik või ekslik, võite paluda meil teavitada kolmandat isikut, kellele teabe avaldasime, ning teeme olukorrast olenevalt mõistlikkuse piires kõik vajaliku, et seda isikut teavitada, välja arvatud juhul, kui see on ebapraktiline või ebaseaduslik.

Kaebused ja järelepärimised:


Teil on õigus esitada kaebusi selle kohta, kuidas teie isikuandmeid haldame, kui leiate, et oleme rikkunud teie eraelu puutumatust. Kaebuse selle kohta, kuidas teie isikuandmeid haldame, peaks meile esmalt esitama kirjalikult. Kaebuse selle kohta, kuidas teie isikuandmeid haldame, saate teha meie andmekaitseosakonnale e-posti aadressil hello@piiprent.ee