PiipRent näitab initsiatiivi

Me võtame täieliku vastutuse turvalise töökeskkonna ja ohutute töömeetmete tagamise eest. Me tunnustame ja julgustame kõiki töötajaid ja kandidaate panustamaks õnnetuste ärahoidmisele. Piiprent aktiivselt suunab nii kliente kui kandidaate et tagada ohutusprodseduuride väljatäätamine ja järgimine.

Meil on kõrged tööturvalisuse standardid

Meil on kõrgeimad ohutusstandardid. Ohud  identifitseeritakse, elimineeritakse ja kogu protsess dokumenteeritakse ja seda kõike ikka selleks, et hoida õnnetuste arv minimaalselt väike või 0.

Oma tegevuse jooksul loome turvalise ja õnneliku töökeskkonna kõikidele meie töölistele, alltöövõtjatele ja teistele seotud ühiskonnaliikmetele.

Veendume, et kõiki meie töölisi on treenitud, juhendatud ja nende oskused ja nende oskused kontrollitud.

Konsulteerimine pidevalt kõikide asjosalistega tööohutuse teemadel.

Elimineerime kõik ohud juba riskianalüüsi faasis, oleme organiseeritud ja planeerime hoolikalt oma tegevusi.


Veendume, et kõikidel seaduse pool ette antud nõuded ja normid on alati täidetud.

PIIPRENT panustab jooksvalt protsesside arengusse et tagada tööohutusmehhanismide päevakohasus läbi kolntrolli hierarhia.

Palun võta meiega kohe ühendust:

  • Kui meie töölisel palutakse teha midagi mis ei kuulu tema ametikirjeldusse
  • Kui sa arvad, et sinu töötingimused pole ohutud.
  • Kui sa vigastad ennas meie hallatavas töökohas

Ohutus on meie peamine prioriteet

Me hoolitseme, et meie kliendid pakuksid meie kandidaatidele ja töölistele vaid ohutut töökeskkonda. Me ei luba töölisi töötama kohtadesse kus puuduvad seadusest tulenevad ja praktiliselt vajatavad ohutusmeetmed. Kõik meie kliendid peavad vastama nendele normidele.

Kuidas meid leida?